BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  VI NAPREDNI TRENING BZR, NIŠ, 16. I 17.03.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 15, 2017 11:22 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Pozivamo Vam da se prikljuèite
VI NAPREDNOM TRENINGU
Za osposobljavanje struènih lica za BZR i poslodavaca koji sami obavljaju struène poslove BZR

Vreme: 16. – 17. 03. 2017. godine.
Mesto: Prvi dan: Niš, Hotel Aleksandar, Njegoševa 81a; Drugi dan: obilazak preduzeæa sa najboljom praksom BZR, Philip Morris, Niš

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje struènog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i posebne oblike naprednog osposobljavanja u oblasti BZR. Kroz razne oblike edukacija koje smo organizovali prošlo je više hiljada polaznika. Ova osposobljavanja sada vršimo kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih na osnovu rešenja Ministarstva prosvete. Takoðe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.
Pozivamo Vas, da nam se pridružite na našem VI naprednom kursu na Temu: Unapreðenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca sa posebnim osvrtom na novine u normativnoj regulativi.
Cilj: struèno usavršavanje lica za BZR kroz razmenu iskustava i prikaz dobre prakse.
Osnovna pitanja:
- Najbolja praksa organizovanja BZR kod poslodavaca,
- Kako unaprediti praksu procene rizika i izmene i dopune Akta o proceni rizika?
- Upravljanje rizicima na osnovu Akta o proceni rizika,
- Definisanje potreba za osposobljavanjem, programiranje, priprema i izvoðenje osposobljavanja za BZR,
- Najbolja praksa ureðenja i obeležavanje radnog prostora,
- Najbolja praksa upravljanja posetiocima i izvoðaèima,
- Problemi kod prijavljivanja i izveštavanja o povredama na radu,
- Promene u voðenju evidencije u oblasti BZR,
- Kako u praksi primeniti nove propisa u oblasti BZR?
- Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru i postupak u sluèaju inspekcije u oblasti BZR,
Naèin rada: kurs traje dva dana. Prvi dan je teorijski, razmena iskustava za okruglim stolom sa moderatorima, ekspertima iz Tehpro. Drugi dan je obilazak privrednog društva sa najboljom praksom BZR, Philip Morris, Niš, sa prikazom organizovanja ovih poslova i ureðenja radnog prostora.
Kotizacija za uèesnike: 14.400,00 (sa uraèunatim PDV-om). Kotizacija ukljuèuje uverenje o uèešæu na kursu, prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i zajednièki ruèak oba dana.
Prijava za uèešæe: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostaviæemo vam predraèun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.co.rs
Obezbeðen je smeštaj u Hotelu „Aleksandar“, Njegoševa 81a, Niš, po cenama: 3.500,00 din. u jednokrevetnoj i 2.000,00 u dvokrevetnoj sobi. Smeštaj možete rezervisati direktno na e-mail: [url]Info@hotel-aleksandar.com[/url], ili fax: 018/562-056, sa naznakom: seminar Tehpro.


Last edited by Slobodanka.Radojevic on Fri Feb 17, 2017 12:42; edited 1 time in total
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 15, 2017 11:26 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN RADA
I DAN:
09:30-10:00 Prijavljivanje uèesnika
10:00–10:10 Otvaranje, uvod, van. prof. Milutin Jeliæ, struèno lice i sudski veštak za BZR, ruk. Centra za edukaciju TEHPRO
10:10-10:40 Unapreðenje prakse procene rizika i upravljanja rizicima na osnovu procena, Milutin Jeliæ
10:40-11:30 Kljuène novine i praktièni aspekti primene novih propisa o BZR:
• Pravilnik o pružanju prve pomoæi,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoæe, porodilјe i zaposlene koja doji dete,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i
• Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišæenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi.
Jasmina Tubiæ, dipl. inž. teh, rukovodilac Službe struènih poslova BZR u Tehpro i Milutin Jeliæ
11:30-11:50 Kafe pauza
11:50-12:30 Unapreðenje prakse osposobljavanja zaposlenih za BZR:
- izrada Programa osposobljavanja,
- realizacija osposobljavanja i periodiène provere osposobljenosti,
- oznaèavanje radnog prostora,
- uputstva, instrukcije i obaveštenja kao deo osposobljavanja,
- struèna osposobljavanja rukovalaca opremom za rad,
- zapisi i evidencije osposobljavanja.
Milutin Jeliæ
12:30-13:00 Problemi kod prijavljivanja i izveštavanja o povredama na radu i promene u voðenju evidencije u oblasti BZR, Jasmina Tubiæ
13:00-13:15 Kafe pauza
13:15-13:40 Kako realizovati obaveze investitora i izvoðaèa radova prema propisima u oblasti BZR? Milutin Jeliæ
13:40-14:00 Druga pokrenuta pitanja i završna diskusija, Uèesnici
14:00-15:00 Zajednièki ruèak


II DAN:
Lokacija: Fabrika duvana Philip Morris, Bulevar 12. februar 74, Niš
08:00-08:30 Okupljanje ispred Hotela i/ili fabrike Philip Morris, Uèesnici
08:30-09:00 Prevoz do fabrike Philip Morris, Uèesnici/Tehpro
09:00-09:15 Prijem i uvodno obraæanje, Philip Morris
09:15-09:45 Predstavljane preduzeæa i prikaz tehnološkog procesa, Philip Morris
09:45-10:15 Politika, ciljevi i posveæenost rukovodstva i zaposlenih HSE pitanjima, Philip Morris
10:15-10:30 Pauza
10:30-12:00 Ureðenje radnog prostora i radnih mesta (obilazak radnog prostora), Philip Morris
12:00-13:00 Prikaz dobre prakse:
- kljuèni indikatori HSE stanja,
- stalna procena rizika: obuhvat, nosioci, zapisi,
- planiranje, realizacija i dokumentovanje osposobljavanja za BZR,
- instrukcije, uputstva, obaveštenja,
- monitoring stanja, analize i istrage dogaðaja, korektivne mere
- Prikaz osnovnih zapisa, evidencije i dokumentacije.
Philip Morris
13:00-13:25 Diskusije, pitanja, odgovori, Uèesnici
13:25-13:30 Zakljuèak, M. Jeliæ
13:30-14:30 Zajednièki ruèak u restoranu u Nišu
View user's profile Send private message
Mac123
Posted: Thu Jan 18, 2018 07:39 Reply with quote
Joined: 13 Jan 2018 Posts: 2
Thanks for sharing nice article.
Acharya Institute of Technology Admission
BMS College of Engineering Admission
BMS Institute of Technology Admission
Dayananda Sagar College of Engineering Admission
Mount Carmel Institute of Management Admission
MS Ramaiah Institute of Technology admission
PES Institute of Technology admission
Reva University Admission
RV College of Engineering AdmissionApple Laptop Repair in Bangalore
Dell Laptop Repair in Bangalore
HP Laptop Repair in Bangalore
Toshiba Laptop Repair in Bangalore
Laptop Service Center in MalleshwaramRajarajeswari Medical College admission
Vydehi Institute of Medical Sciences admission
MS Ramaiah Medical College AdmissionBarbed wireCMR Institute of Technology Admission
Christ university direct admission
Acharya institute of technology direct admission
Dayananda sagar college of engineering direct admissionMS ramaiah institute of technology management quotaPES university direct admission
RV college of Engineering direct admission
Jain university direct admission
Bangalore institute of technology management quota

_________________
BMS College of Engineering Admission
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum