BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  OPASNOSTI MODERNE TEHNOLOGIJE: KAD ZABOLI "SELFI LAKAT&

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Oct 17, 2016 09:42 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti | 15. oktobar 2016.

Šta sve može da izazove preterana upotreba mobilnog telefona, kompjutera, tableta. Ponavljajuæi pokreti prstiju optereæuju tetive i dovode do pojave osteoartritisa i tekstitisa.

Tegobe u zglobovima prstiju šaka, èesto i lakta, na koje se žale mladi, sve više privlaèe pažnju struènjaka. Simptomi i promene podseæaju na artritis, bolest tipiènu za stariju populaciju. Promene u prstima, šakama i laktovima mladih prvi je uoèio amerièki hirurg za ovaj deo tela, dr Mark Kialgia. Novoj bolesti modernog doba koja nastaje usled preteranog igranja videoigrica, upotrebe mobilnih telefona, kompjutera i tableta dao je naziv "tekstitis".

- O posledicama zavisnosti od ovih modernih tehnologija koje nameæu preterano korišæenje prstiju, tek æe se govoriti. Ako se uzme u obzir da proseèna mlada osoba za 24 sata èak 2.500 puta u ruke uzme mobilni telefon za odreðene manipulacije, više je nego jasno da prsti trpe veliko optereæenje. Slanje poruka, dopisivanje koje traje dugo, igranje videoigrica i druge aktivnosti, prste pokreæe stalno na jedan isti naèin- objašnjava dr Ivica Jeremiæ iz Instituta za reumatologiju Srbije.

* Šta pod tim podrazumevate?

- Ti ponavljajuæi pokreti prstiju mogu da opterete tetive, posebno tetive palca i posle izvesnog vremena uzrokuju pojavu bola. Pojedini struènjaci smatraju da prevelika upotreba mobilnih telefona može da bude povezana sa nastankom osteoartritisa, dok se bol u šakama vezuje za tekstitis. I zaista, prerani razvoj osteoartritisa zapažen je kod teških manuelnih poslova. Ipak, smatram da je stepen mehanièkog stresa prilikom uobièajene upotrebe telefona i kompjutera relativno mali, pa je malo verovatno da može biti povezan sa nastankom osteoartroze. Naravno, ova bolest se sporo razvija, što znaèi da æemo tek u narednim godinama zaista znati koliki je uticaj savremenih tehnologija na njen nastanak. Istovremeno, dobiæemo i odgovor da li je tekstitis ipak nešto više od blagog optereæenja tetiva. Predostrožnosti radi, da do ovih promena ne bi došlo, trebalo bi èesto menjati ruku kojom se koristi mobilni telefon, i po moguæstvu koristiti modele koji imaju veæu dugmad.

* Šta je selfi lakat?

- Pojavom selfi stikova reumatolozi su se susreli sa jednom novom dijagnozom, "selfi laktom". Iako bolest nije nepoznata, nov je njen uzroènik. Da bi se stanje bolje razumelo, za poèetak treba znati da se u predelu spoljašnje strane lakta pripajaju tetive opružaèa šake. Prilikom pravljenja selfija isteže se ruka uz istovremeno èvrsto stiskanje šake što pravi mikropovrede tetiva, izazivajuæi njihovo zapalenje. Bolest je poznata jer je kao "teniski lakat" ranije bila tipièna za tenisere. Za leèenje "selfi lakta" preporuèuju se hladne obloge, utrljavanje lokalno antireumatskih masti, fizikalna terapija, depo preparati kortikosteroida i, naravno, pošteda.

* O èemu još treba voditi raèuna prilikom korišæenja ovih savremenih dostignuæa?

- Upotreba mobilnih telefona, kompjutera i tableta nosi mnoge zdravstvene rizike. Na primer, mobilni telefoni mogu da poveæaju stepen anksioznosti. Pitate se kako? Svi smo nekada bili u situaciji da smo poslali neku važnu poruku, a onda stalno proveravali da li ima odgovora, iako znamo da nismo èuli zvuèni signal. Takoðe, mnogi proveravaju svoje telesne simptome na internetu, pa nam danas u ordinaciju èesto dolaze vrlo zabrinute, naroèito mlaðe osobe, jer misle da boluju od ozbiljnih, pa i najtežih bolesti, iako se obièno radi o banalnim stvarima. Osim toga, na mobilnim telefonima, ukoliko se ne èiste redovno, mogu da se stvore masne naslage i bakterijski film, koji pak mogu da uzrokuju èešæu pojavu akni, ali to je nešto sasvim drugo.

* Koliko sam rad za raèunarom ugrožava zdravlje?

- Dugo sedenje za raèunarom u nefiziološkom položaju èesto dovodi do hroniènog bola u vratu i leðima, poznatom i kao "pišèev vrat". Pogrbljeni položaj, konkretno, izaziva istezanje mišiæa leða i kontrakcije, odnosno skupljanje mišiæa grudi. Što se tièe bola, on iz vrata može nekada da se širi i niz nadlaktice i da bude praæen oseæajem trnjenja. Da ovaj problem ne bi postao hronièan i ozbiljan, neophodno je da se tokom rada za raèunarom prave èeste, kraæe pauze. Poželjno je takoðe, da se po moguæstvu uradi par kraæih vežbi za jaèanje i istezanje mišiæa vrata. Osim toga, monitor treba da se postavi u visini oèiju, a glava tokom rada da se drži pravo da bi se što manje optereæivali mišiæi vrata. Nekada problemi sa vratom zahtevaju i konsultaciju sa fizijatrom, a u najtežim sluèajevima propisuje se nošenje okovratnika, ali samo u fazi jakog bola dok se sedi za raèunarom. Jer, ukoliko se nosi stalno može doæi do slabljenja mišiæa vrata i dodatnog pogoršanja stanja na duži rok.

* Na šta još treba obratiti pažnju pri upotrebi ovog gotovo nezaobilaznog sredstva za rad?

- Ako se na raèunaru dugo radi ili se drži ruka oslonjena na lakat, može doæi do razvoja takozvanog sindroma kubitalnog tunela. Zapravo, lakatni nerv koji prolazi kroz strukturu koja se zove kubitalni tunel biva pritisnut zbog èega nastaje otok, u laktu se javlja bol, kao i trnjenje u podlaktici, malom i domalom prstu. Ukoliko se tako nešto dogodi, leèenje se svodi na izbegavanje provocirajuæih faktora, fizikalnu terapiju, a katkad je neophodna i lokalna primena depo preparata kortikosteroida.

TELEFONIRANjE I VOŽNjA

Svake godine 33.000 uèesnika u saobraæaju doživi neku povredu zbog upotrebe mobilnog telefona. U istraživanju obavljenom u SAD-u oko èetiri odsto vozaèa priznalo je da pravi selfije tokom vožnje. Koliko njih zbog toga strada, preciznih podataka nema. Zbog kobnih posledica koje telefoniranje i pravljenje selfija može da izazove u saobraæaju, veæina zemalja je zabranila korišæenje mobilnog telefona tokom vožnje - istièe dr Jeremiæ.

USPORAVANjE MOŽDANE AKTIVNOSTI

Èesta upotreba mobilnih telefona usporava moždanu aktivnost, a poveæava sposobnost mozga da se usredsredi na odreðenu temu, ustanovili su holandski nauènici sa univerziteta u Nijmegenu. Istražujuæi ponašanje mozga uporedili su sto osoba koje èesto koriste mobilni, isti toliki broj onih koji mobilni ne upotrebljavaju i još stotinu koji mobilni povremeno koriste.

Fenomen smanjene moždane aktivnosti bio je ispoljen kod ispitanika koji èesto telefoniraju u kontinuitetu više godina, istakao je glavni istraživaè dr Martin Ans, pojašnjavajuæi da je ovaj proces nalik onome koji se dešava u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum