BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  Francuska zabrana Bisfenola A delimièno ukinuta

Srdjan Breka
Posted: Mon Sep 28, 2015 13:23 Reply with quote
Joined: 12 Mar 2015 Posts: 6
Veæ godinama se upozorava na štetnost bisfenola A, endokrinog disruptora koji može da poremeti ravnotežu hormona u ljudskom organizmu, da prouzrokuje oboljenje srca i krvotoka i poveæa rizik od šeæerne bolesti. Naroèito štetan efekat može imati na decu u najranijem životnom dobu, jer može da izazove poremeæaje u razvoju. EU je zbog toga 2011. godine odluèila da zabrani proizvodnju flašica za bebe od materijala koji sadrže bisfenola A.
Bisfenol A je našao široku primenu u proizvodnji raznih vrsta plastike zbog svoje velike izdržljivosti, slabe zapaljivosti i moguænosti primene kao elektrièni izolator. Meðutim, èestice bisfenola A iz plastiènih flaša ili konzervi u kojima se èuva hrana mogu preko hrane i piæa da dospeju u ljudski organizam i poremete hormonsku ravnotežu.
Zbog toga je Francuska 2012. godine usvojila zabranu upotrebe bisfenola A u materijalima koji se koriste za proizvodnju posuda za hranu. Ova zabrana je stupila na snagu 1. januara 2015. Francuski Vrhovni sud je nedavno delimièno ukinuo zabranu upotrebe bisfenola A u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. Naime, Ustavni savet Francuske je odbio da zabrani upotrebu materijala koji sadrže bisfenol A za izradu posuda za hranom kada se radi o izvozu, ali ova zabrana unutar Francuske nije ukinuta.
Industrijsko udruženje PlasticsEurope, koje je podnelo tužbu, je izjavilo da æe nastaviti pravnu borbu u Francuskoj i na nivou EU protiv ove zabrane, jer žele da se ona u potpunosti ukine. Oni žele da Evropska komisija interveniše protiv Francuske.
S druge strane, koalicija francuskih nevladinih organizacija RES koja deluju u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja ljudi je takoðe nezadovoljna ovom “nedoslednom” odlukom francuskog Ustavnog saveta, jer pruža veæu zaštitu od bisfenola A deci u Francuskoj nego izvan nje.
Èlanovi Komiteta za socio-ekonomsku procenu Evropske agencije za hemikalije (ECHA) su dali preliminarnu preporuku da se odbije predlog Francuske da se ova zabrana primeni i u drugim èlanicama EU. Ali su èlanice ECHA Komiteta za procenu rizika u junu podržale ovaj predlog Francuske. Konaènu odluku o ovom veoma kompleksnom pitanju doneæe Evropska komisija i zemlje èlanice.

Materijal preveden sa sajta ENDS Europe – Europe’s environmental news and information service
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum