BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  U PANÈEVU I BAVANIŠTU OTKRIVENE 3 LOKACIJE OPASNOG OTPADA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Mar 15, 2018 10:20 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: www.ekologija.gov.rs, 12.03.2018.

Na podruèju Panèeva i Bavaništa otkrivene su danas još tri lokacije nepropisno smeštenog potencijalno opasnog otpada, koje je odmah obišao ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sa saradnicima.

„Prema prvim procenama, na skandalozan naèin se susreæemo sa preko stotinu tona opasnog otpada za koje se može opravdano pretpostaviti da može biti opasno po životnu sredinu i zdravlje ljudi“ rekao je ministar Trivan na jednoj od otkrivenih lokacija.Na prve dve lokacije u Panèevu pronaðeno je oko 60 tona, a na lokaciji u staroj ciglani u Bavaništu sakriveno je oko 40 tona potencijalno opasnog otpada, za koje se pretpostavlja, kako prvi rezultati istrage pokazuju, da pripada preduzeæu „Eko 21“ registrovanom za obavljanje delatnosti skladištenja i tretmana otpada.

„Ovo je ponovo zloèin najgore vrste prema sopstvenoj državi, graðanima i nama samima. Problem nezakonitog odlaganja otpada traje više godina, ali tome mora doæi kraj“, istakao je ministar. „Preispitaæemo rad svih preduzeæa koja imaju dozvole za upravljanje otpadom, jer je oèigledno da se neka od njih ne pridržavaju propisa. Nulta je taèka tolerisanja onih koji krše zakon i ugrožavaju zdravlje i živote ljudi. Ukoliko neko od njih krši propise, dozvole æe biti oduzete. U tome æemo biti rigidni“, najavio je ministar.

„Ministarstvo æe tražiti da se maksimalno strogo tretira ovaj ekološki zloèin, jer poštovanje zakona i adekvatna kaznena politika su kljuè, suštinski odgovor da se izborimo sa ovim višedecenijskim problemom, koji neposredno ugrožava najznaèajnije prirodne resurse zemlje – zemljište i vodu, osnovu zdravlja i bezbednosti graðana“, rekao je ministar.

U akciji koju vodi Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa nadležnim državnim organima, ovo je još jedna u nizu otkrivenih lokacija koje predstavljaju potencijalnu ekološku katastrofu za životnu sredinu.

U daljem toku istrage biæe utvrðeno poreklo otpada i u kojoj meri je opasan za život i zdravlje ljudi.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum