BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  Pravo i životna sredina u privredi i praksi

galamic
Posted: Wed May 26, 2010 12:07 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Forum Kvaliteta sa svojim članicama, Privredna komora Srbije, JP Elektroprivreda Republike Srbije i MH Elektroprivreda Republike Srpske
organizuju konferenciju pod nazivom ''EKO-JUSTUS II'' PRAVO I ŽIVOTNA SREDINA U PRIVREDI I PRAKSI, koja se održava na Paliću (14-18. juni 2010. god).

Imajući u vidu aktuelne društvene promene i globalizaciju s jedne strane, a sa druge tehničko-tehnološki razvoj, uloga prava u sistemu zaštite životne sredine u privredi i praksi uopšte, svakim danom postaje sve dominantnija i praktično neizbežna, bilo da se radi o potrebi, zakonskoj obavezi ili obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora ili sporazuma.

Da učestvuju na konferenciji od starne organizatora pozvani su predstavnici zakonodavstva, pravnih institucija, ekologe, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne i radne sredine i ostali eksperti koji se bave sistemom upravljanja zaštitom, da svojim aktivnim učešćem u radu Konferencije doprinesu uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Biće dosta dobrih tema na konferenciji koja se inače održava svake druge godine uglavnom na Paliću, a Forum kvaliteta ima svoje stručno savetovanje iz drugih oblasti interesantnih za privredu, koje organizuje u godni između dve konferencije i to na Tari u hotelu ''Omorika'', najčešće.

Sa željom da se družimo na Paliću, ove, a i na Tari sledeće godine, srdačni pozdravi i prijatni majski dani proleća.

Idea


Last edited by galamic on Sun Jul 04, 2010 20:24; edited 6 times in total
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Wed Jun 16, 2010 16:08 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovani forumaši, srdačni pozdravi sa suncem okupanog Palića od marije i galamića, gde se održava Druga konferencija "EKO JUSTUS" - Pravo i životna sredina u privredi i praksi. Mnogo interesantnih tema i jos stručnijih izlagača. Veoma sadržajan seminar sa mnogo aktuelnih pitanja iz obalsti životne sredine. Very Happy


Last edited by galamic on Sat Jul 03, 2010 21:15; edited 1 time in total
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Fri Jun 18, 2010 23:07 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
’’EKO JUSTUS II’’ Pravo i životna sredina u privredi i praksi, Palić, 15.06.2010.

.... Osim toga ... stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine, prava, tužilaštva i sudstva, zainteresovanih predstavnika zakonodavstva, državnih organa, pravnih institucija, ekolozi, inženjeri, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i drugi eksperti koji se bave ukupnim sistemom bezbednosti i zaštite iz cele Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i Nemačke imali su priliku da se upoznaju, druže, razmene iskustva i da uživaju u predivnom autentičnom ambijentu palićkog pejzaža i vojvođanske kuhinje, kao i prekrasnom ambijentu ’’Majkinog salaša’’, nedavno nagrađenog kao najlepšeg turističkog mesta u Srbiji u konkursu Novosti - izjavio je jedan od ucesnika konferencije ppuk mr Aco Galamić...
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Jul 03, 2010 21:13 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Druga regionalna naučno-stručna konferencija

«EKO-JUSTUS II»
PRAVO I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U PRIVREDI I PRAKSI
(Palić, 14-18. juni 2010. godine)


Z A K L J U Č C I

Regionalna konferencija EKO-JUSTUS II, koja je održana na Paliću (14-18. juni 2010. godine), organizovana je na temu „Pravo i životna sredina u privredi i praksi“.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva za infrastrukturu.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, konferenciju su organizovali: Forum kvaliteta, Asocijacija za globalna pitanja kvaliteta (Ekološka sekcija) i Privredna komora Srbije (Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Odbor za privredni sistem), JP Elektroprivreda Srbije i MH Elektroprivreda Republike Srpske.

Konferencija je pripremljena uz učešće više od 140 predstavnika iz privrede, resornih ministarstava, predstavnika univerziteta, pravosuđa, lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine. Predstavljeno je 45 referata iz zemlje, Republike Srpske i republike Hrvatske.

Otvarajući Konferenciju, mr Dušan Stokoć, sekretar Odbora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Privrednoj komori Srbije ukazao je, da je skladan i dinamičan ekonomski razvoj društva nezamisliv bez uspostavljanja optimalne harmonije između ekonomije, životne sredine i prava, na principima međusobne koegzistencije. Problem koji je još uvek prisutan kod nas, je nedovoljna transparentnost u donošenju pravne regulative o zaštiti životne sredine i nedostatak relevantnih informacija i znanja u ovoj oblasti. Ovo su i bili razlozi za održavanjem Konferencije koja treba da predstavlja korak napred u ostvarivanju osnovnih načela zaštite životne sredine ugrađenih u Ustav Republike Srbije i da doprinese bržoj harmonizaciji domaćeg prava sa regulativom Evropske unije i drugim međunarodnim konvencijama koje štite čoveka i njegovu životnu sredinu.

Prisutne učesnike konferencije je zatim u ime ministra životne sredine i prostornog planiranja gospodina prof. dr Olivera Dulića, pozdravio savetnik ministra gospodin Siniša Mitrović, uz detaljno upoznavanje prisutnih sa tekućim poslovima na regulatornim pitanjima resornog ministarstva.

Prisutnima se takodje obratila i pozdravila skup predstavnik OEBS-a gospodja Olivera Zurovac – Kuzman, poželivši skupu uspešan rad uz obećanje da će OEBS pokroviteljski pomoći izdavanje publikacija sa ovog skupa.

U okviru osnovne teme razmatrane su četiri podteme:
- Osnovna regulativa u oblasti zaštite životne sredine kao uslov približavanja i pridruživanja EU
- Uloga pravosudja u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine
- Mesto i uloga velikih privrednih sistema u regulatornom sistemu zaštite životne sredine
- Upravljanje otpadnim materijalima i ostali aspekti zaštite životne sredine
Završavajući Konferenciju EKO-JUSTUS II, učesnici su nakon četvorodnevnog rada usvojili sledeće zaključke:
1. Nedvosmislena podrška učesnika Konferencije je data u pogledu donošenja novih propisa o zaštiti životne sredine donetih 2009. godine (13 zakona i 3 konvencije) i uredjenju sistema zaštite životne sredine.
2. Učesnici Konferencije su zaključili da je evidentan raskorak izmedju usvojenih propisa i njihove implementacije i sprovodjenja – problemi u primeni propisa.
3. Zbog nedostatka odgovarajućih podzakonskih akata, naročito iz oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, posebno su identifikovani problemi u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom.
4. Zaključeno je da je potrebno na sajtu Ministarstva životne sredine i prostoprnog planiranja postaviti javno dostupan spisak privrednih društava – operatera – koji su dobili dozvalu/licencu za upravljanje otpadom (sakupljanje i/ili transport i/ili skladištenje i/ili tretman).
5. Osnova za brže priključenje EU su unapredjenje partnerstva medju svim zainteresovanim stranama u oblasti prava i zaštite životne sredine i unapredjenja uzajamnog poverenja i zajedničkog nastupa u budućim evropskim integracijama.
6. Neophodno je u cilju donošenja što kvalitetnijih propisa, pre njihovog usvajanja, u javnim raspravama masovnije uključiti stručnjake iz privrede.
7. Da bi se videlo koliko košta primena propisa, a u cilju donošenja što kvalitetnijih, potrebno je, pre njihovog usvajanja, simulirati njihovu primenu na primeru preduzeća (velikih privrednih sistema, MSP, javnih preduzeća, privatnih firmi, i sl).
8. U toku postupka pripreme propisa, treba iskoristiti dobru poslovnu praksu koju imaju veliki privredni subjekti (posebno poslovni sistemi sa medjunarodnim kapitalom koji imaju razvijenu praksu u svojim centralama u svetu).
9. Neophodna je još veća i kontinuirana edukacija predstavnika privrede i lokalne samouprave u pogledu primene novih ekoloških propisa.
10. Bez promovisanja obuke gradjana Srbije o vazećoj zakonskoj regulativi u oblasti zaštite životne sredine, neće se ostvariti zadovoljavajući stepen podizanja njihove svesti za očuvanjem životne sredine.
11. S obzirom da su postojeće rešenja zbrinjavanja opasnog otpada neadekvatna i neisplativa (privremeno skladištenje i izvoz, respektivno), potrebno je što pre iznaći rešenja za zbrinjavanje opasnog otpada.
12. Radi podizanja efikasnosti rada državnih organa i olakšavanja rada privrednih subjekata, potrebno je poboljšati horizontalnu koordinaciju i sinhronizaciju aktivnosti i protoka informacija izmedju ministarstava i drugih državnih organa i tela na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.
13. Identifikovana je potreba da Ministarstvo životne sredine i prostoprnog planiranja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje informativno-instruktivne seminare za privredne subjekte čija postrojenja potpadaju pod odredbe SEVESO II Direktive.
14. Neophodno je dalje unaprediti saradnju i komunikaciju izmedju inspekcijskih službi, tužilaštva, sudstva i policije.
15. Potrebno je nastaviti sa programima edukacije sudija i tužilaca u oblasti zaštite životne sredine.
16. Evidentiran je problem u postupcima veštačenja i u aktivnostima sudskih veštaka
17. Predloženo je da se u polaganje stručnog ispita ponovo vrati i deo koji se odnosi na Zakon o opštem upravnom postupku.
18. Neophodno je uporedno sa represivnim merama u zakonodavstvu, razvijati i stimulativne mere i mehanizme podsticaja.
19. Potrebno je dalje afirmisati uvođenje sistema menadžmenta u poslovne sisteme (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, i dr.), kao dobrovoljne mehanizme za sistemski pristup u poslovanju i kontinuirano praćenje i unapređivanje procesa.

Palić, 18.06.2010. godine
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Jul 17, 2010 16:42 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
SEVESO II Direktiva


Seveso Direktiva je jedan od najvaćnijih dokumenata (zakona) Evropske Unije i bavi isključivo kontrolom akcidenata velikih razmera čiji su uzroci opasne materije. Ova direktiva mora da postoji u svim zemljama Evropske Unije kao poseban dokument ili kao deo nekog većeg dokumenta sa oznakom obavezna primena. Aneks 1 jeste glavni deo Seveso Direktive i ono što je vaćno tačno definiše koje materije su opasne. Jedan od kriterijuma definisanja jeste da su opasne materije one materije koje pripadaju jednoj od prvih 10 grupa propisanih Direktivom 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive) ili Direktivom 1999/45/EC (Dangerous Preperations Directive). Idea
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum