BZNR Forum Index
Author Message

<  Primeri loše prakse  ~  Poginuli dok su postavljali oluke

Borko Kovacevic
Posted: Mon May 22, 2017 07:52 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2015 Posts: 35
Dvojica radnika poginuli su u petak 19.05. oko 18 časova u Kotežu u naselju Blok Sutjeska, prilikom postavljanja oluka na privatnoj kući. Oni su kako nezvanično saznajemo, olucima zakačili električni vod pa ih je udarila struja. Posle ove nesreće obaveštena je i Hitna pomoć i policija. Lekari su pokušali da povrate radnike u život, ali nažalost nastradalima nije bilo pomoći.

izvor: Politika 20.05.2017.
View user's profile Send private message
Borko Kovacevic
Posted: Tue May 23, 2017 13:50 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2015 Posts: 35
u vezi ovog događaja pokreću se pitanja vezana za prava i obaveze kao i odgovornost usled povrede na radu, i to:
-da li je Zakon o BZR (službeni glasnik br. 101/05 i 91/15) primenjiv je i na ovaj slučaj, imajući u vidu da povreda nije nastupila na radu odnosno da povređeni nisu imali pravni položaj zaposlenih;
- da li se u ovom slučaju može primeniti član 5 tačka 5 Zakona o BZR kojim je uređeno da pravo na BZR imaju lica koja se nalaze na drugom mestu rada;
- da li se neformalno angažovano lice može smatrati drugim mestom rada, ili se pod drugim mestom rada podrazumeva ispunjavanje uslova saglasno odredbama zakona o radu;
- ukoliko se podrazumeva da su povređena lica radila na drugom mestu rada što na osnovu člana 50 Zakona o BZR podnosi prijavu inspekciji rada ili nadležnom organu za unutrašnje poslove, u roku od 24 sata od nastanka povrede,
- da li članovi porodice nastradalih lica imaju pravo na naknadu nematerijalne štete saglasno propisima o obligacionim odnosima;
- da li je u konkretnom slučaju učinjeno krivično delo iz čl 280 Krivičnog Zakona RS koje se odnosi na izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu, s obzirom da je nepreduzimanje mera zaštite na radu i ne postupanja po tehničkim pravilima došlo do izazivanja opasnosti za život i telo ljudi.
- da li u konkretnom slučaju porodice nastradalih mogu da ostvaruju prava iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (prava na penziju i druge naknade).
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri May 26, 2017 14:00 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Očigledno je ovaj slučaj privukao pažnju i nameću se razna pitanja iz domena prava, obaveza i odgovornosti prema Zakonu o BZR, ali i prema drugim propisima. Zamolila sam našeg kolegu Rajakovića, dipl. pravnika, koji je stručno lice i sudski veštak u oblasti BZR da da svoje mišljenje, tj. odgovor na neka od postavljenih pitanja. U nastavku prenosim njegov odgovor:

U pogledu mogućnosti da se na nastupilu povredu na radu za lica koja nisu u radnom odnosu primene odredbe Zakona o BZR formalno pravno moguće je zauzeti dva pravna stanovišta:

• Ukoliko se zauzme čvrst formalni stav da je bzr deo radnog zakonodavstva to bi značilo da se za slučeaj nastupanja povrede na radu zakon o bzr primenjuje samo na zaposlene, odnoso lica koja se zateknu u radnoj okolini, a o čemu je upoznat poslodavac. U konkretnom slučaju nije zasnovan radni odnos, a pokreće se pitanje postojanja poslodavca, što znači da u tom slučaju ne bi mogla da se ostvare prava, a ni primena Zakona o bzr kojim se uređuju prava, obaveze i odogovornosti.
• Ukoliko bi moglo da se konstatuje da su lica koja su pretrpela povredu na radu istu pretrpela ne u okviru svog radnog angažovanja već na drugom mestu rada, u tom slučaju ta lica imala bi pravo na bzr što bi značilo da bi lice (poslodavac) koji ih je angažovao bio u obavezi da na iste primeni mere kojima se uređuje sprovođenje i unapređenje bzr.

Na osnovu izneta dva pravna stanovišta, po drugom stanovištu lica koja su pretrpela povredu imala bi pravo da ostvare oni, odnosno članovi njihovih porodica, naknadu štete ali i prava koja proizilaze iz Zakona o PIO. Svakako se tu pokreće i niz dodatnik pitanja: da li se osim prijave nadležnom organu sačinjava i izveštaj o povredi i ko ga sačinjava.

Polazeći od iznetog proizilazi da su navedeni slučajevi neregulisani propisima i da spadaju u tzv. sivu zonu, što je svakako jedan od razloga da se i ovakvi slučajevi regulišu i kod nas, tim pre što su isti regulisani u drugim zemljama, odnosno zakonodavstvima država EU.

U pogledu pitanja vezanog za pravo članova porodica lica koje su pretrpela povredu na radu sa smrtnim ishodom, da li imaju mogućnost naknade štete, odgovor je nesumnjivo pozitivan, odnosno članovi porodice u svakom slučaju imaju pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete od strane lica koje je angažovalo lica koja su pretrpela povredu. Međutim, prava naknade štete proizilazi pre svega iz propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi. To znači da se šteta materijalna i nematerijalna naknađuje po principu objektivne odgovornosti za opasnu stvar ili opasnu delatnost. Da bi se to pravo ostvarilo nužno je da članovi porodice podnesu tužbu nadležnom sudu na čijoj terirtoriji ima prebivalište lice koje je organizovalo proces rada.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum