BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  USVOJENI ZAKONI IZ OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Nov 03, 2015 22:06 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Tanjug| 03. 11. 2015.

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Raspravu o tim zakonskim rešenjima poslanici su završili polovinom oktobra.
Izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je, pored ostalog, obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvođenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje tehničko-tehnoloških sistema ili obavljanje delatnosti.

Bitna novina kod organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu je mogućnost da poslove bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac može obavljati sam u određenim manje rizičnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

S druge strane, u određenim visokorizičnim delatnostima podiže se nivo kompetencije lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlju na radu kod poslodavca uvođenjem obaveze poslodavca da za te poslove odredi lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine u odgovarajućoj naučnoj, odnosno stručnoj oblasti.

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti posebno je uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina, osim kada je zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu kog koga je upućeno na rad ili nekom drugom stranom licu.

Pored ostalog, usvojenim aktom je predviđeno da period upućivanja može da traje do 12 meseci sa mogućnošću produženja, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Zakon, pored ostalog, predviđa obavezu poslodavca da zaposlenom koga upućuje na privremeni rad u inostranstvo obezbedi zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, bezbednost i zdravlje na radu, smeštaj, ishranu i lokalni prevoz za dolazak i odlazak sa rada, zaradu i pripremu za upućivanje na privremeni rad.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Thu Nov 05, 2015 22:40 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o BZR objavljen je u ''Službenom glasniku RS'' broj 91/2015 od 05.11.2015. godine.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Fri Nov 06, 2015 16:53 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o BZR moguće je preuzeti na sajtu Narodne skupštine, Doneti zakoni.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum