BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  LOŠI ZAKONI GUŠE CIVILNO DRUŠTVO

Jovan Hadži-Perić
Posted: Thu Dec 20, 2012 15:25 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Debata o uticaju države na rad NVO održaće se 24. decembra 2012. godine u Medija centru (Terazije 3, Beograd) od 11:00.
Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije najavilo je izmenu nekoliko zakona koji će direktno otežati rad organizacija civilnog društva u Srbiji. Sloboda udruživanja, nezavisnost udruženja ali i njihova finansijska održivost biće ugrožene izmenama Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na dobit.

Građanske inicijative su, u saradnji sa Evropskim centrom za neprofitno pravo i Balkanskim fondom za lokalne inicijative, Ministarstvu finansija u više navrata tokom 2011. i 2012. godine slale predloge amandmana i dopise u vezi sa ovim zakonima. Ove inicijative podržao je veliki broj organizacija iz cele Srbije kao i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ali dijalog sa ministarstvom nije uspostavljen.

O tome kakve izazove donose ova tri zakona i kakva je uloga države u uspostavljanju podsticajnog okvira za rad organizacija civilnog društva govoriće:

• Dubravka Velat, Građanske inicijative
• Milena Banović, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
• Predstavnik/ca Ministarstva finansija i privrede; predstavnik/ca Uprave za trezor (čeka se potvrda)
• Dragiša Živković, Mlada Srbija
• Dragan Golubović, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL)

Prema izmenama Zakona o budžetskom sistemu, organizacije civilnog društva se u pravnom smislu tretiraju kao državne institucije. Da bi uopšte mogle da dobiju sredstva iz budžeta Republike Srbije, sve organizacije koje budu svrstane u kategoriju „korisnika javnih sredstava“, moraju da otvore račun u Upravi za Trezor. Osim što će onemogućiti neformalnim udruženjima i grupama koje nisu pravna lica da dobijaju novac iz državnog budžeta, ove izmene zabranjuju udruženjima bilo kakvo raspolaganje gotovinom.

U Nacrtu zakona o računovodstvu, organizacije civilnog društva se pak tretiraju kao preduzeća. Prilikom finansijskog izveštavanja, knjigovodstva, vođenja poslovnih knjiga i primeni kontnog plana, udruženja imaju isti status kao i privatna preduzeća. Iako je, prema podacima Centra za razvoj neprofitnog sektora, samo Srpska pravoslavna crkva najveći pojedinačni primalac iz budžetske linije 481 namenjene nevladinim organizacijama, crkve i verske zajednice izuzete su iz ovog Nacrta. One nisu u obavezi da podnose bilo kakve finansijske izveštaje za novac koji dobijaju iz državnog budžeta. Ovakav tretman kosi se sa načelom jednakog zakonskog tretmana fizičkih i pravnih lica koja se nalaze u istom pravnom položaju, ali i sa Ustavom Republike Srbije.

Amandmani organizacija civilnog društva na Zakon o porezu na dobit, koji su odbijeni od strane Ministarstva finansija i privrede, predlažu proširenje namene/oblasti za koje će preduzeća imati olakšice ukoliko ih finansiraju. Pošto su ovi amandmani odbijeni, olakšice su uvedene za davanja samo ustanovama socijalne zaštite, čime su u povoljniji položaj dovedene državne institucije koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite, ali ne udruženja koja su takođe pružaoci ovih usluga.

U svetlu svih pomenutih okolnosti, od velike je važnosti otvoriti dijalog između države i civilnog društva.

Ne možemo govoriti o evropskim integracijama, demokratizaciji društva ili ljudskim pravima ukoliko neke državne institucije čine sve da građanima i građankama Srbije otežaju i onemoguće slobodu udruživanja uvodeći restriktivne propise. Okolnostima koje pomenuti zakoni uvode dovodi se u pitanje mogućnost i pravo svih da samostalno pokreću građanske inicijative, deluju nezavisno, da se uključuju u društveni život i rešavaju probleme na koje nailaze čineći dobro za svoju zajednicu.

Aktivnosti na poboljšanju pravnog i finansijskog okvira za delovanje organizacija civilnog društva, Građanske inicijative sprovode u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC) a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

http://www.probjave.com/objava/20121219_losi-zakoni-guse-civilno-drustvo
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum