BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  ŠTA DONOSI RADNA VERZIJA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Jovan Hadži-Perić
Posted: Wed Oct 17, 2012 15:46 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Radnom verzijom Zakona o prekršajima kao prekršajne sankcije predviđene su zatvorske i novčane kazne, rad u javnom interesu i kazneni poeni, opomena, zaštitne mere i vaspitne mere, a kako se ističe, sa svrhom da građani poštuju pravni sistem i da niko ubuduće ne učini prekršajTako se idejnim rešenjima u radnom tekstu koji je danas objavljen na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave, radi javne rasprave, predlaže da se kazna zatvora ne može propisati u trajanju kraćem od jednog ni dužem od 60 dana.

Kazna zatvora ne može se izreći trudnoj ženi, posle navršena tri meseca trudnoće, ni majci dok dete ne navrši jednu godinu života, a ako je dete mrtvo rođeno ili ako je umrlo posle porođaja, dok ne prođe šest meseci od dana porođaja.

Rad u javnom interesu definisan je kao dobrovoljni neplaćeni rad u korist društva kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit, a ne može trajati kraće od 20 časova niti duže od 240 časova.

Zakonom ili uredbom može se predvideti novčana kazna u rasponu od 5.000 do 150.000 dinara za fizičko lice ili odgovorno lice, od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

Odlukama skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada ili skupštine grada Beograda, mogu se propisati novčane kazne od minimalnog iznosa do polovine najvišeg iznosa gore navedenih raspona, navodi se u radnom tekstu.

Izuzetno od Zakonom ili uredbom propisanog raspona, novčana kazna može se propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 10.000 dinara, a za pravno lice i preduzetnika od 5.000 do 50.000 dinara. Zakonom se, takođe, mogu propisati posebni rasponi kazne za prekršaje i to u srazmeri sa visinom pričinjene štete ili neizvršene obaveze, vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet prekršaja, ali ne više od dvadesetostrukog iznosa tih vrednosti.

Ovo je predviđeno za prekršaje iz oblasti javnih prihoda, javnog informisanja, carinskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, životne sredine, prometa roba i usluga i prometa hartijama od vrednosti.

Za prekršaje iz oblasti sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije može se odrediti kazna u iznosu najviše do 10 odsto opredeljenom u odnosu na prihod koji su pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik ostvarili u obračunskoj godini koja je prethodila godini kada je prekršaj učinjen.

Za jedan prekršaj se može propisati i kazna zatvora i novčana kazna i obe se mogu izreći zajedno, dok se za prekršaj pravnog lica može se propisati samo novčana kazna.

Neplaćene novčane kazne mogu da budu zamenjene u kaznu zatvora ili u rad u javnom interesu i određuju se rešenjem suda protiv kojeg nije dozvoljena žalba, osim kada je novčana kazna izrečena prekršajnim nalogom u kom slučaju se donosi posebno rešenje na koje okrivljeni ima pravo žalbe.

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane građane kao i stručnu javnost da se upozna sa tekstom celog zakona na njegovoj internet stranici i pošalju svoje komentare, sugestije, kao i primedbe koje bi mogle da se nađu u Nacrtu zakonskog teksta koji će biti upućen Vladi Srbije.

http://akter.co.rs/29-bezbednost/18480-ta-donosi-radna-verzija-zakona-o-prekrajima.html
View user's profile Send private message Send e-mail
Jovan Hadži-Perić
Posted: Thu Oct 18, 2012 10:47 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Novim Zakonom o prekršajima, koji će za najviše mesec dana stupiti na snagu, predviđena je da oni koji ne plate kaznu neće moći da registruju automobil ili produže vozačku dozvolu.Izmena je predviđeno i izricanje zatvorskih kazni, mogućnost da se prekršioci kazne i sa maksimalno 240 sati javno korisnog rada, a zakonodavac je predvideo da se uvede i jedinstvena baza podataka prekršioca i neplaćenih prekršajnih kazni.

Prekršajni sudija Zoran Pašalić objašnjava da je cilj novog zakona, koji je zasad u radnom obliku, da se počinioci koji čine stalno prekršaje sankcionišu, a ne da im se, kao do sada, ostavlja mogućnost da kalkulišu da li će ih sud naći ili da li će slučaj zastareti.

- Sada je granica za zastarevanje prekršajnih prijava duplo duža nego ranije, pa je za pokretanje postupka rok dve godine, a za donošenje presude četiri godine, pre nego što slučaj zastari. Takođe, sudija nije do sada mogao konkretno da izrekne kaznu rada u javnom interesu, već je tom sankcijom menjao novčanu kaznu, a sada smo to promenili - objašnjava Pašalić.


On dodaje da je uvedena institucija prekršajnog naloga.


- Rasteretićemo sudije za prekršaje lakše prirode, pa ćemo ukinuti institucije prekršajnih sudija koje su postojale u policiji ili inspekcijama. Značajna promena je i formiranje baze evidencije prekršaja i novčanih kazni. Sada će svaki počinioc biti upisan u registar i sudija će lako moći da vidi da li je on povratnik i da ga oštrije osudi - pojašnjava naš sagovornik.

Najznačajnije izmene Zakona o prekršajima

1. Evidencija prekršajnih prijava
2. Evidencija novčanih kazni i posledice neizmirenih kazni
3. Izricanje kazne javnog rada, u slučaju neispunjenja kazne, preinačuje
se u kaznu zatvora (osam sati - 1 dan u zatvoru). Minimalna kazna 20
sati, maksimalna 240 sati
4. Zatvorska kazna za prekršaje - ne manja od jednog i ne duža od 60 dana
5. Pooštrene novčane kazne:
- Fizička lica od 5.000 do 150.000 dinara
- Pravna lica od 50.000 do 2.000.000 dinara
- Preduzetnici od 10.000 do 500.000 dinara

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/348367/Ko-ne-plati-kaznu-nece-moci-da-registruje-auto-i-produzi-vozacku
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum