BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  USVOJENA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Dec 02, 2013 13:17 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Влада Републике Србије усвојила је 14.11.2013. Стратегију безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године.

Општи циљ Стратегије је унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика.

Стратегија тежи да се у овом периоду број повреда на раду смањи за 5%, у односу на евиденцију повреда на раду коју води Инспекторат за рад.

Стратегијом се предвиђа остваривање појединачних циљева, и то:

1) доношење закона, подзаконских прописа и других општих аката о безбедности и здрављу на раду у циљу усаглашавања са прописима ЕУ и МОР-а, као и њихова имплементација и истовремено подстицање социјалних партнера да се питања безбедности и здравља на раду пре свега регулишу кроз систем колективног преговарања;

2) даље развијање и усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада);

3) утврђивање опција за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних обољења, ради обезбеђивања накнаде штете;

4) подизање свести о важности здравља и безбедности на раду код ученика у основном и средњем образовању и васпитању;

5) континуирана едукација/обука стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду;

6) увођење јединственог регистра повреда на раду;

7) унапређење улоге службе медицине рада у систему безбедности и здравља на раду кроз праћење здравственог стања запослених;

8. промоција културе превенције и примера добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим нивоима организовања послодаваца, запослених, образовних установа и државе (удружења послодаваца, синдикати, инспекција рада, школство, фондови за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање, и др.).
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum