BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O RADU

Jovan Hadži-Perić
Posted: Tue Dec 04, 2012 16:23 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Unija poslodavaca Srbije podnela je Inicijativu za izmene zakona o radu, koja obuhvata 44 člana.Slabosti radnog prava u RS koje je neophodno što pre otkloniti donošenjem nivih zakonskih rešenja obuhvataju sledeće

Visok stepen nefleksibilnosti
većine odredaba Zakona sa stanovišta uporednopravnih rešenja (npr. ne postoji mogućnost fleksibilnih oblika rada, mogućnost zasnivanja radnih odnosa, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme nezavisno od razloga, mogućnost trajanja ovog rada duže od 12 meseci), kao i visoka formalizovanost što sve koči privredu u prilagođavanju dinamičkoj promeni ambijenta i manjem zapošljavanju zbog uzdržavanja poslodavaca.

Izrazita razrađenost pojedinih pravnih instituta (prenormiranost)
koja kao takva, sputava slobodu daljeg dogovaranja poslodavca i zaposlenog i onda kada bi to bilo u obostranopm interesu.

Nepreciznost pojedinih odredbi
te postojanje pravnih praznina, a što sve doprinosi pravnoj nesigurnosti, odnosno daje prostor različitom tumačenju, kako od strane samih zaposlenih, tako i od strane poslodavaca, ali i od strane državnih organa (izvršnih i sudskih)

Sistem radnih odnosa koji destimuliše poslodavce da zapošljava nove radnike
Favorizuje sada zaposlene na račun nezaposlenih, tj pretežno starije na račun pretežno mlađih generacija (delom uslovljeno i neprimerenim rešenjem u vezi sa otpremninama, delom što poslodavac kroz donošenje programa rešavanja viška zaposlenih preuzima socijalnu ulogu države i pri tom troši vreme i novac koje bi uložio na rešenje ekonomskih teškoća i sl.); podstiče nepoštovanje zakona; vodi nestandardnim oblicima radnog angažovanja čija je ideja da se lakše i sa manjim troškovima reguliše redovna radna snaga kod poslodavca; podstiče prelazak u sivu ekonomiju bez ikakvog ugovora o radu, kako bi se izbegle restriktivne odredbe radnog zakonodavstva.

U želji da doprinese rešenju krize nezaposlenosti i unapređenju strategije zapošljavanja, odnosno rešenju manjkavosti, iznalaženju fleksibilnijih rešenja i uklanjanju očiglednih propusta u pozitivnom radnom zakonodavstvu Unija poslodavaca Srbije predložila je izmene 44 člana Zakona o radu, a neke od njih su:

Rad na određeno vreme
Brišu se uslovi pod kojima se može ugovoriti rad na određeno vreme i produžava se maksimalno trajanje takvog ugovora na 36 meseci. Takođe trajanje prekida koje se ne smatra prekidom rada smanjuje se sa 30 na 15 dana

Prekovremeni rad
Uvodi se odredba da se prekovremeni rad uvodi Odlukom poslodavca, odredba da zaposleni može raditi i duže od 8 sati nedeljno, uz njegovu pisanu saglasnost, u skladu sa Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/88EC

Raspored radnog vremena
Skraćuje se rok za dostavu izmena rasporeda na 2 dana sa prethodnih 7 i uvodi se pojam hitnog prekovremenog rada, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje JIT menadžmenta

Godišnji odmor
Poslodavcu se daje sloboda u izboru kriterijuma za uvećanje zakonskog minimuma od 20 dana; proširuje se sloboda zaposlenog i poslodavca za dogovaranje korišćenja godišnjeg odmora u više delova brisanjem odredbe da se godišnji odmor može koristiti u dva dela; skraćuje se period minimalnog trajanja prvog dela godišnjeg odmora na dve neprekidne radne nedelje, odnosno najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine; dodaje se odredba da se godišnji odmor iz više od dva dela može koristiti isključivo na pisani zahtev zaposlenog; skraćuje se rok za dostavljanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora na 5 dana sa trenutnih 15; daje se mogućnost dostavljanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora elektronskim putem, uz elektronski potpis poslodavca, u cilju smanjenja administracije; dodaje se mogućnost kolektivnog godišnjeg odmora , u cilju smanjivanja administracije za firme sa velikim brojem zaposlenih.

Porodiljsko odsustvo
Uvodi se mogućnost da zaposlena žena na lični zahtev vrati na rad i pre isteka porodiljskog odsustva, s tim da u tom slučaju ima pravo na polovinu punog radnog vremena, za koju ostvaruje zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, dok za drugu polovinu ostvaruje naknadu zarade u skladu sa zakonom.

Zarada
Menjaju se elementi iz kojih se sastoji zarada, tako što se briše doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i na taj način bi se nagrade i bonusi izuzeli od oporezivanja

Naknada zarade
Predlaže se da se naknada zarade ostvaruje u visini osnovne zarade

Druga primanja iz radnog odnosa
Dodaje se odredba da Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu poslodavaca može utvrditi pravo na doprinos zaposlenog poslovnom uspehu (nagrade, bonusi i slično)

Otpremnina
Uvodi se odredba da se maksimalan iznos otpremnine računa po godinama radnog staža provedenih kod poslodavca

Privremeno udaljenje sa rada
Maksimalno trajanje mere je produženo na 15 dana

Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
Briše se odredba po kojoj se zaposlenom ne mogu utvrditi manja prava od kojih je imao kod poslodavca koji ga je uputio na rad; dodaje se odredba da poslodavac kod kojeg je zaposleni upućen na rad može da rasporedi zaposlenog, uz pisanu saglasnost, na radno mesto u skladu sa svojom sistematizacijom radnih mesta; dodaje se odredba da po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio, osim u slučaju otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog, poslodavca ili sporazumnog prekida radnog odnosa.

Prestanak radnog odnosa
Dodaje se pojašnjenje u kome radni odnos prestaje u slučaju da nadležni sud potvrdi odluku poslodavca o otkazu ugovora o radu; dodaje se odredba da zaposlenom prestaje radni odnos ukoliko se kod njega utvrde zdravstvene smetnje u skladu sa članom 81. Zakona kako bi se izbeglo različito tumačenje ove odredbe od strane sudova; briše se odredba da, ukoliko u roku od 6 meseci od prestanka radnog odnosa u slučaju tehnološkog viška nastane ponovo potreba za radnim mestom zaposleni kojem je radni odnos prestao ima prednost u odnosu na ostale

http://www.economy.rs/biznis-mali/120/saveti/vesti/Unija-poslodavaca-Srbije-podnela-Inicijativu-za-izmene-zakona-o-radu.html
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum